WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW READY TO GO - MARCIN FLISEK

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez READY TO GO - MARCIN FLISEK, w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem).
3. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu, strony związane są umową.
4. Strony:
a. Klient (Najemca): konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą),
b. Wynajmujący: READY TO GO - MARCIN FLISEK z siedzibą w Józefowie, przy ul. Górna 10, 05-420 Józefów, działalność gospodarcza pod numerem NIP: 532-179-27-63, adres poczty elektronicznej Wynajmującego: office@readytogorental.pl.
5. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania, może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej roku, posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „DANE UŻYTKOWNIKA” wymogów wskazanych w niniejszym punkcie, Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
6. Samochód może być kierowany przez spełniającą wymogi, określone odpowiednio pkt. 5 Regulaminu, osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji “DANE UŻYTKOWNIKA” lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie niewymienionej w umowie najmu, jako kierujący pojazdem.
7. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia, Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.
8. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub / i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu, były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem, pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.
9. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu (wskazanej w protokole przekazania pojazdu) w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą, chyba że strony postanowią inaczej.
10. W wypadku, jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu, poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.
11. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
12. Przy zawarciu umowy najmu klient dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości czynszu najmu oraz kosztów dodatkowych usług za zadeklarowany w umowie okres trwania najmu. Faktura VAT obejmująca czynsz najmu oraz inne należności wynikające z umowy najmu za cały okres trwania najmu, wystawiana jest po dokonaniu zwrotu pojazdu. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie dalsze należności za najem pojazdu, Najemca zobowiązany jest regulować bezgotówkowo dokonując wpłaty na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Millenium S.A., nr rachunku 75 xxxxxx.
13. W przypadku wyrażenia przez Najemcę zgody na otrzymanie faktury VAT (obejmującej czynsz najmu oraz inne należności wynikające z umowy najmu w formie elektronicznej), zostanie ona wysłana na adres poczty elektronicznej Najemcy, wskazany przy dokonywaniu rezerwacji pojazdu lub przy zawieraniu umowy najmu pojazdu.
14. W przypadku podpisania przez Najemcę umowy najmu, protokołu przekazania samochodu lub innego dokumentu związanego z zawartą umową najmu na przenośnym terminalu elektronicznym, Wynajmujący jest zobowiązany przesłać podpisany przez Najemcę dokument w wersji elektronicznej, na wskazany przez Najemcę adres poczty elektronicznej. W takim przypadku nie udostępnia się Najemcy drukowanej wersji dokumentu. 


Obowiązki Najemcy
Zasady użytkowania pojazdu.
Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu wolnego od wad wpływających na użyteczność pojazdu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.
15. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane).
b. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panelu z radia i nie pozostawianie go w samochodzie).
c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych).
d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu.
e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości – w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu.
16. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy. Wyjazd poza granicę Polski możliwy jest do wszystkich krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Norwegii, po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody. Fakt wyjazdu należy zgłosić Wynajmującemu przed odbiorem samochodu. W przypadku, gdy Najemca planuje wyjazd do innego kraju niż wymienione wyżej koniecznym jest uprzednie skontaktowanie się z Wynajmującym: (+48) 605 722 112 lub office@readytogorental.pl. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad (określonych w pkt. 15 Regulaminu), Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty. Pojazd posiada zamontowany nadajnik GPS pozwalający Wynajmującemu na ustalenie czy doszło do przemieszczenia pojazdu poza granice RP.
17. W szczególności zabrania się:
a. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,
b. przekraczania dopuszczalnej ładowności,
c. palenia tytoniu w samochodzie,
d. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego,
e. przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, (o których mowa w ppkt d) Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.
18. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
19. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.


Opłaty
20. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (okres płatności). Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
21. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
22. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu. 
23. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za dwa okresy płatności, Wynajmujący po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej (email), telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS) może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
24. Pojazd posiada zamontowane urządzenie umożliwiające Wynajmującemu zdalne zablokowanie rozrusznika pojazdu. Zablokowanie rozrusznika pojazdu uniemożliwia uruchomienie silnika pojazdu. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu lub innych opłat wynikających z umowy, Wynajmujący po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej -email, telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS) uprawniony jest do zablokowania rozrusznika w samochodzie. Po uiszczeniu przez Najemcę zaległych należności i zawiadomieniu o tym Wynajmującego, Wynajmujący uruchomi ponownie rozrusznik w samochodzie w terminie 24 godzin od zaksięgowania zaległej wpłaty. Za okres unieruchomienia pojazdu, Wynajmujący zachowuje prawo do naliczania czynszu najmu w pełnej wysokości. W stanie wyższej konieczności Najemca może skontaktować się z Infolinią Techniczną READY TO GO, celem odblokowania rozrusznika pojazdu.
 


Zwrot lub wymiana pojazdu
25. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie. W przypadku zwrotu pojazdu poza siedzibą oddziału w którym nastąpiło wydanie pojazdu, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem.
26. Zwrot pojazdu w oddziale Wynajmującego poza godzinami pracy biura, możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest pozostawić pojazd na parkingu wskazanym przez Wynajmującego oraz pozostawić w „skrzynce zwrotu pojazdu” kluczyki wraz z dokumentami pojazdu oraz bilet wjazdu na parking (jeżeli posiada). Odpowiedzialność Najemcy za wynajęty pojazd wygasa w momencie pobrania dokumentów i kluczyków pojazdu ze „skrzynki zwrotu pojazdu” oraz stwierdzenia przez pracownika Wynajmującego po otwarciu biura, iż pojazd nie został uszkodzony w trakcie najmu i został zwrócony z kompletnym wyposażeniem. Najemca jest niezwłocznie informowany o stwierdzonych przez pracownika Wynajmującego uszkodzeniach pojazdu lub brakach w wyposażeniu pojazdu.
27. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową lub faksem, może być też dokonane w każdym oddziale Wynajmującego. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w jednym z oddziałów Wynajmującego.
28. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu, traktowane jest, jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji. Ponadto Wynajmujący upoważniony jest w takim przypadku do zablokowania rozrusznika pojazdu.
29. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej listem poleconym, faksem lub w formie korespondencji elektronicznej (email).
30. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.
31. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy i do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
32. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, obliczone na podstawie zapisów w protokole wydania i protokole zwrotu oraz pojemności baku wynajętego pojazdu, Najemca uiszcza opłatę wg stawki wskazanej w cenniku.
33. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
a. Braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz.
b. Szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a niewynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii).
c. Szkód w pojeździe, niezgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela.
d. Likwidacji szkód, za które Najemca ponosi odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów prawa oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu, w tym kosztów myjni i prania tapicerki.
e. Odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
34. Najemca na podstawie ogólnych przepisów prawa ponosi odpowiedzialność za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
35. W przypadku zagubienia przez Najemcę jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku, Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku.
36. Wynajmujący ponosi wobec Najemcy odpowiedzialność za wady pojazdu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 roku, Dz.U z 2014 roku, poz. 121).
37. Wszelkie reklamacje Najemca może składać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Wynajmującego: office@readytogorental.pl lub telefonicznie, korzystając z numeru telefonu wskazanego w pkt. 4. b.
 


Serwis, przeglądy i naprawy
38. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z Rejestrem Obsługi Pojazdu lub podanych na Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym (w razie wątpliwości należy skontaktować się z Infolinią Techniczną READY TO GO tel. (+48) 605 722 112). W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód, opłata wg Cennika).
39. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego lub uszkodzenia samochodu w okresie użytkowania pojazdu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (Infolinia: (+48) 605 722 112) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
40. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

 


Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania
41. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez skontaktowanie się z Infolinią ((+48) 605 722 112) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji. Powiadomienie Wynajmującego o kradzieży samochodu i/lub utracie kluczyków do pojazdu pozwoli Wynajmującemu na zlokalizowanie pojazdu oraz zdalne zablokowanie rozrusznika pojazdu.
42. W Wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt. 41, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.
 

Obowiązki Wynajmującego
43. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.
44. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni Najemcy samochód zastępczy, o ile będzie dysponował pojazdem, który może być przekazany Najemcy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem w/w czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu.
W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard, wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.
Udostępnienie samochodu zastępczego, nie nastąpi w razie:
a. Wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, tablic(y) rejestracyjnej.
b. Unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.


Ubezpieczenie pojazdów
45. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ,,opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego w związku z naruszeniem zasad zwrotu pojazdu. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
46. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC (TPW), AC (CDW 1000 PLN, TW 1000 PLN) zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. opłaty wskazanej w pkt. U. cennika) Najemcę z chwilą wypłaty odszkodowania (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
a. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,
f. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu - całkowity koszt ponosi Najemca,
g. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,
h. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,
i. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi Najemca,
j. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów - pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia, dostępna jest na stronie https://www.pzu.pl Ponadto na życzenie Najemcy treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu. Po zawarciu umowy Najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia, w każdym oddziale Wynajmującego.
47. Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu..
48. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe. W celach ochrony mienia i zabezpieczenia przed kradzieżą, Wynajmujący może montować w wynajmowanych samochodach urządzenia lokalizacyjne GPS.
49. W przypadku zgłoszenia przez Najemcę szkody ubezpieczycielowi zgodnie z pkt. 41 Regulaminu, Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości zgodnej z pkt. U. cennika, stanowiącą udział własny Najemcy w szkodzie a rekompensującą Wynajmującemu koszty przeprowadzenia czynności związanych z dokonaniem naprawy pojazdu oraz utratę wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu. Opłata wskazana wyżej, należna jest Wynajmującemu również, gdy Wynajmujący ze względu na niską wartość szkody zwolni Najemcę z obowiązku zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi, decydując się na pokrycie kosztów naprawy we własnym zakresie.
50. Najemca może przystąpić do umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń PZU S.A. a Wynajmującym. Przedmiotem w/w umowy ubezpieczenia grupowego jest pokrycie przez Towarzystwo Ubezpieczeń PZU S.A. opłaty wskazanej w pkt. 49, stanowiącej udział własny Najemcy w szkodzie (zniesienie udziału własnego w szkodzie). Składkę z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia w wysokości zgodnej z pkt. V. cennika, Najemca uiszcza na rzecz Wynajmującego. Objęcie umową ubezpieczenia grupowego następuje na cały okres trwania umowy najmu. W przypadku przedłużenia okresu najmu poza okres wskazany w treści umowy najmu, okres ubezpieczenia również ulega wydłużeniu. Składka liczona jest za każdą rozpoczętą dobę najmu pojazdu. Pobrana składka przekazywana jest przez Wynajmującego ubezpieczycielowi, Towarzystwu Ubezpieczeń PZU S.A. Suma ubezpieczenia wynosi 1.000 zł. Najemca upoważnia Wynajmującego do odbioru odszkodowania od ubezpieczyciela. Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela Wynajmującemu zwalnia Najemcę od obowiązku uiszczenia opłaty stanowiącej udział własny Najemcy w szkodzie.


Załącznik nr 1 do REGULAMINU – CENNIK, TABELA OPŁAT ADMINISTARCYJNYCH
ZDARZENIE OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM,
KARY UMOWNE
A. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie -350 PLN
B. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka -400 PLN
C. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka -700 PLN
D. Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu -400 PLN
E. Brak kołpaka nieoryginalnego -50 PLN
F. Brak kołpaka oryginalnego -100 PLN
G. Brak panelu do radia -300 PLN
H. Brak dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi) -300 PLN
I. Uzupełnienie brakującego paliwa 5,10 zł za litr paliwa PB95 lub ON
J. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego -300 PLN (kara umowna)
K. Brak części wyposażenia samochodu niewymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + 35%
L. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) -2500 PLN
M. Palenie tytoniu w samochodzie -350 PLN (kara umowna)
N. Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu -300 PLN (kara umowna)
O. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem -250 PLN (kara umowna)
P. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem -250 PLN (kara umowna)
R. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP -100 PLN, za każdą dobę pobytu samochodu za granicą (kara umowna)
S. Zwłoka w zwrocie samochodu- Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki (kara umowna)
T. Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia Koszt usługi lub części +35%
U. Opłata administracyjne za każdą szkodę powstałą w trakcie najmu i nierozliczaną w ciężar polisy OC sprawcy- 813,01 PLN
V. Zniesienie udziału własnego w szkodzie – składka ubezpieczeniowa - pkt. U (SCDW) 20 PLN / doba najmu

W. Prowadzenie obsługi poza Oddziałem Wynajmującego.

Ceny zgodne z cennikiem dostępnym na stronie www.readytogorental.pl
Podane ceny są cenami netto – należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT

WYPOŻYCZALNIA JÓZEFÓW

ul. Piłsudskiego 112
05-420 Józefów
Zobacz na mapie

WYPOŻYCZALNIA JABŁONNA

ul. Szarych Szeregów 4/6
05-110 Jabłonna

Zobacz na mapie